Teenuse osutamise üldtingimused

Teenuse osutamise üldtingimused

Käesolevad teenuse osutamise üldtingimused (Tingimused) on Tuumik Stuudio ja Tellija vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingu (Leping) osa.

Tingimustes defineerimata suure tähega algavatel mõistetel on sama tähendus, mis neile Lepingus on antud.

1. teenuse osutamine ja töö
 1. Tellija kinnitab, et kõik Teenuse osutamiseks vajalikud lähtematerjalid (tekstid, pildid, graafikud, logod jms), samuti muud Lepingu täitmist puudutavad Tellija soovid, ideed ja ettepanekud (kõik eelnimetatu koos: Lähteandmed) on Tuumik Stuudiole enne Lepingu sõlmimist esitatud ja üle antud. Tellija kinnitab, et Lähtematerjalide üleandmisel ei ole rikutud kolmandate isikute õigusi.
 2. Teenuse osutamise aluseks on Lähteandmed ning Teenuse osutamise käigus Tellija poolt jooksvalt antavad suunised. Kui Tellija suunis erineb Lähteandmetest ja see toob Tuumik Stuudiole kaasa vajaduse teostada esialgselt planeerituga võrreldes täiendavat tööd, käsitletakse seda lisa- või muudatustööna (Lisatöö), mille puhul lepitakse enne Lisatöö teostamist kokku selle mõju Tasule.
 3. Teenuse osutamise tulemusena valmiv töö (disainilahendus, trükis, fototööd vms) (Töö) valmib Tuumik Stuudio loomingulise tegevuse tulemusena tihedas koostöös Tellijaga ning selle täpset visuaalset vormi ei ole Lepingu sõlmimise hetkel seetõttu võimalik üheselt määratleda ega kokku leppida.
 4. Pooled kinnitavad, et arvestades seda, et Teenuse osutamine on loominguline protsess, mis kulgeb Poolte tihedas koostöös ning sõltub suuresti ka Tellija jooksvatest suunistest ja teatud juhtudel ka Tellijapoolsest kaasaaitamisest (nt tekstide ja kõigi andmete kontroll toimub alati koostöös tellijaga), ei soovi nad Töö valmimise lõplikus tähtpäevas kokku leppida.
 5. Tuumik Stuudio kasutab Teenuse osutamiseks oma töövahendeid ja kohustub Teenuse osutamisel kasutama kvalifitseeritud tööjõudu. Tuumik Stuudiol on õigus anda Lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandale isikule ilma Tellija eelneva kirjaliku nõusolekuta.
2. tasu tasumine ja lisakulud
 1. Lisaks Tasu tasumisele kohustub Tellija hüvitama Tuumik Stuudiole mistahes kulud, mis tulenevad kolmandatele osapooltele kuuluvate fotode, šriftide, kujundus-, tarkvarakomponentide jms (Lisakulud) kasutamisest Teenuse osutamisel. Kui Lisakulud on suuremad kui 10% Tasust, kooskõlastab Tuumik Stuudio Lisakulud enne nende tegemist Tellijaga.
 2. Tellija tasub Tuumik Stuudiole vastavalt Tuumik Stuudio poolt esitatud arvetele. Tuumik Stuudio näitab väljastatud arvel ära arve perioodil osutatud Teenuse ja/või tekkinud Lisakulud.
 3. Tuumik Stuudio esitab Kliendile esimese arve Tasu kohta enne Teenuse osutamisega alustamist ning järgnevad arved pärast Lepingus toodud etappide valmimist või Töö valmimist. Arve Lisakulude kohta esitatakse pärast Lisakulude tekkimist. Arved esitatakse Lepingus nimetatud Tellija kontaktile või muule Tellija poolt teatatud kontaktile.
 4. Tellija tasub Tuumik Stuudio poolt esitatud arved ühe nädala jooksul alates arve kättesaamisest.
 5. Kui Tellija viivitab Tasu või selle osa maksmisega, kohustub Tellija maksma Tuumik Stuudiole viivist 0,05% protsenti tasumisele kuuluvast summast päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
3. üleandmine, vastuvõtmine ja garantii
 1. Töö valmimisel ja pärast Tasu täies ulatuses tasumist annab Tuumik Stuudio Töö Tellijale lõplikult ja tervikuna üle, kui üleandmine on Töö olemusest tulenevalt võimalik. Üleandmisele kuulub üksnes lõppväljund (nt. tootmisfailid trükikojale, kokkulepitud formaatides fotod), lähte- ega tööfaile Tellijale üle ei anta.
 2. Tellija kohustub vastuvõtmiseks pakutud Töö viivitamata üle vaatama ning kinnitama hiljemalt ühe nädala jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirja teel) Töö nõuetelevastavust või esitama selle aja jooksul oma pretensioonid. Kui nimetatud aja jooksul pretensioone ei esitata, loetakse Töö vastuvõetuks.
 3. Tuumik Stuudio tagab, et pärast Tasu täies ulatuses tasumist ja Töö vastuvõtmist või vastuvõetuks lugemist on Tellijal võimalik Tööd otstarbekohaselt kasutada, nt tagab Tuumik Stuudio Tellijale ligipääsu visuaalse identiteedi stiiliraamatuga kaasnevatele failidele jms.
 4. Töö juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Tellijale üle Töö üleandmisel või Töö vastuvõtmisel/vastuvõetuks lugemisel, olenevalt sellest, kumb nimetatust saabub varem.
 5. Lepingu alusel üle antavate materjalide (nt trükised) omandiõigus läheb Tellijale üle Töö üleandmisel või Tasu täielikul tasumisel, olenevalt sellest, kumb nimetatust saabub hiljem.
4. autoriõigused
 1. Juhul, kui Tuumik Stuudio loob Teenuse osutamise käigus autoriõigusega kaitstavaid teoseid (Teosed), annab ta Tellijale geograafiliste ja ajaliste piiranguteta ning kasutustasudeta tagasivõtmatu lihtlitsentsi kõigi Teoseid puudutavate (nii varaliste kui isiklike) autoriõiguste teostamiseks. Tuumik Stuudiole jääb õigus Teoseid ka ise piiramatult kasutada. Tuumik Stuudio plaanib eelkõige kasutada õigust Tööd oma veebilehel tehtud tööna eksponeerida ning Tööd muul viisil turunduseesmärgil kasutada.
 2. Litsents loetakse antuks Töö vastuvõtmisega/vastuvõetuks lugemisega või Tasu täies ulatuses tasumisega, olenevalt sellest, kumb nimetatust saabub hiljem.
5. vastutus
 1. Pooled vastutavad Lepingu rikkumise eest üksnes süülise rikkumise korral ning seda vaid juhul, kui vastav rikkumine ei ole vabandatav. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui Lepingu rikkuja rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu.
 2. Lepinguliste kohustuste täitmata jätmise korral või mittenõuetekohase täitmise korral vastutab kohustust rikkunud Pool üksnes teisele Poolele tekitatud otsese varalise kahju eest. Ühelgi juhul ei ületa Tuumik Stuudio vastutus Tellija ees Tasu suurust.
 3. Alljärgnevat loevad Pooled muuhulgas oluliseks Lepingu rikkumiseks, mis annab õiguse Lepingust erakorraliselt taganeda: 
  a) Tellija on Tasu või selle osa tasumisega viivituses vähemalt 21 päeva (Oluline viivitus) ning ei ole vastavat Lepingu rikkumist lõpetanud ühe nädala jooksul alates Tuumik Stuudiolt vastava teate saamisest; 
  b) Tellija on Olulises Viivituses oma kaasaaitamise kohustuse täitmisega ning ei ole vastavat Lepingu rikkumist lõpetanud ühe nädala jooksul alates Tuumik Stuudiolt vastava teate saamisest; 
  c) Töös esinevad olulised kvaliteediprobleemid, nt kui Tellija on pidanud vähemalt kahel korral laskma Tuumik Stuudiol Töös esinevaid olulisi puudusi kõrvaldada ja Tuumik Stuudio ei ole Lepingu rikkumist kõrvaldanud mõistliku aja jooksul arvates Tellijalt vastava teate saamisest; 
  d) Teise Poole suhtes algatatakse saneerimismenetlus või määratakse ajutine pankrotihaldur maksejõuetuse tuvastamiseks.
6. lõppsätted
 1. Lepingut võib muuta vaid Poolte kirjalikul kokkuleppel. Lepingut muutev kirjalik kokkulepe muutub Lepingu lahutamatuks osaks.
 2. Leping ja selle täitmist puudutav ning selle alusel saadud informatsioon on konfidentsiaalne. Konfidentsiaalsus­nõue ei laiene Lepingu avaldamisele Poolte juriidilistele nõustajatele, audiitoritele jt nõustajatele ning krediidi- ja finantseerimisasutustele juhul, kui ka nemad täidavad konfidentsiaalsuskohustust. Lepingu lõppemine ei mõjuta konfidentsiaalsuskohustuse kehtivust.
 3. Pooled kohustuvad üksteist viivitamatult informeerima kõigist asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada Lepingus sätestatud kohustuste täitmist.
 4. Juhul kui Lepingu tingimuste ja/või selle Lisade vahel esineb vastuolusid, lähtuvad Pooled ajaliselt hilisemast.
 5. Lepingu, sh Tingimuste mõne sätte lubamatuse või kehtetuse korral teevad Pooled kõik endast oleneva vastava sätte asendamiseks sellise kehtiva sättega, mis vastab võimalikult täpselt algse sätte sisule.
 6. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
 7. Kõik Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju maakohus.